โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ได้รับใบประกาศนียบัตร

ได้รับใบประกาศนียบัตร จาก สพฐ. คือ โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล) เนื่องจากโรงเรียนนั้นมี ผลการสอบ ที่มีคะแนนสูงในการสอบ O-net ของ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด

ได้รับใบประกาศนียบัตร

ได้รับใบประกาศนียบัตร ได้รับใบประกาศนียบัตร