โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ ธีระชัย ประพันธ์พจน์ ในการย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ของโรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฏ์อนุกูล) ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับ