โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎร์อนุกูล)

หมู่ 2 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

095 049 4524

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 5 5 10 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมชั้นอนุบาล 10 8 18 2
ป.1 5 3 8 1
ป.2 5 4 9 1
ป.3 4 1 5 1
ป.4 9 3 12 1
ป.5 4 6 10 1
ป.6 4 3 7 1
รวมชั้นประถมศึกษา 31 20 51 6
รวมทั้งหมด 41 28 69 8